*เลื่อนจัดกิจกรรม ศูนย์ภาคกลาง การจัดการแข่งขัน* ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชน เพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564

26 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

โอกาสมาถึงแล้ว ขอเชิญสถานศึกษาส่งตัวแทนเยาวชน เพื่อสมัครเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าร่วมการประกวดแข่งขันระดับประเทศ 
การแข่งขันมีทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ <<Click 
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ <<Click 
3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ <<Click 
4. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย <<Click 
5. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ <<Click 
6. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ <<Click

รายละเอียดและกติกาการแข่งขันของแต่ละกิจกรรมสามารถติดตามได้ที่ www.nsm.or.th