วิดีโอบันทึกการอบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

22 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

วิดีโอบันทึกการอบรมในโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564

บรรยายหัวข้อ “หลักเกณฑ์ การเตรียมความพร้อม และแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช  นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

Link https://bit.ly/3eJVzGP

บรรยายหัวข้อ “ข้อกำหนดและระเบียบด้านวิชาการและกิจกรรมงานวิชาการ   ของคณะ”   
โดย อาจารย์ ดร.นพรัตน์  พฤกษ์ทวีศักดิ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

Link https://bit.ly/3hXbqnr

บรรยายหัวข้อ “ครูมืออาชีพ กับ จริยธรรมในการทำงาน”
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี  เทพรักษา  
ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Link https://bit.ly/3zn86I3

.