การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

30 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

📢ประชาสัมพันธ์

📌การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาดังนี้

📌แจ้งขอจบการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th ภายในวันที่ 9-22 สิงหาคม 2564

📌ส่งแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรภายในวันที่ 9-25 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2556 แก้ไข 2558
https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th/

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2561
https://sci.tu.ac.th/links-for-students-th/

ส่งใบกระจายโครงสร้าง https://forms.gle/RqKh2tcmzyGc3byY6.#SCITU