คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

15 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการสำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษ

จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เนื่องจากปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 32)

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้