Change Language:  ภาษาไทย

เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาฟิสิกส์

ครอบคลุมการเรียนรู้ฟิสิกส์บริสุทธิ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายหลักการทางทฤษฎีและทดลองปฏิบัติได้ เน้นเรียนทางด้านกลศาสตร์ ไฟฟ้า การคิดและวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ และการเรียนรู้ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรดิจิตอล และการประยุกต์ใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ขนาดเล็กและควบคุมฮาร์ดแวร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ รองรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ความเข้าใจในฟิสิกส์รากฐานจะทำให้เรามองเห็นความสวยงามของธรรมชาติในจักรวาลที่เราอาศัยอยู่ และเรียนรู้การดำรงอยู่ของตนเองในโลกอันน่าอัศจรรย์แห่งนี้ การเรียนฟิสิกส์จะครอบคลุมตั้งแต่การเคลื่อนที่ของวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ดวงดาว คลื่นในธรรมชาติ ความยุ่งเหยิงจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า จนถึงปรากฎการณ์จากวัตถุที่เล็กที่สุด เช่น อะตอม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรม การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่น และการเป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี ผ่านมุมมองและการทำโครงงานด้านฟิสิกส์ ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรกและมีแห่งเดียวใน ประเทศไทยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะระดับสูง สามารถสร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง โดยมุ่งเน้นให้สามารถพัฒนาระบบเซนเซอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับต่อการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรม (S-curve) ซึ่งจะเห็นได้ว่านวัตกรรมของระบบเซนเซอร์จะเข้าไปรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้เกือบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม