Change Language:  ภาษาไทย

เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

สาขานี้มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนและงานศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาชุมชนและชนบทอันเป็นพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและชนบทอย่างยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน หากเรียนจบสาขานี้สามารถทำงานการบริการวิชาการสู่สังคมในเรื่องระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ได้

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

สหวิทยาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม